TIEDOTE: Työttömien Keskusjärjestön hallitus vaatii palkkatukimäärärahojen nostamista!

Hallituksen keinot työllisyyden lisäämiseksi ovat riittämättömät. Työttömien Keskusjärjestön hallitus vaatii Suomen hallitusta lisäämään järjestöjen palkkatukimäärärahaa 10 000 henkilölle. Hallituksen panostus on vaatimattomat 3 000 henkilötyövuotta.

Työttömien Keskusjärjestö muistuttaa, että pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuun lopulla yli 100 000 henkilöä.

Panostamalla palkkatukeen tuhansien pitkäaikaistyöttömien työttömyys saadaan katkaistua. Lisäksi työllisyydenhoidon palveluketjuihin saadaan nykyistä parempaa ryhtiä, kun työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan jaksojen jälkeen on myös töitä riittävästi tarjolla.

TIEDOTE

28.8.2017

Julkaisuvapaa heti

 

Työttömien Keskusjärjestö: Sipilä, korjatkaa hallituksenne paha virhe!

Työttömien Keskusjärjestö ry vaatii Sipilän hallitusta perumaan budjettiriihessä työttömien perheiden lapsiin kohdistuvan varhaiskasvatusoikeuden leikkauksen. Keskusjärjestö esittää, että kaikille lapsille turvataan oikeus kokoaikaiseen maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

–Suomen hallitus säästi väärästä paikasta, kun se rajoitti työttömien vanhempien lasten oikeutta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Teko on heikentänyt lasten yhdenvertaisuutta tärkeään palveluun. Se on myös vaikeuttanut päiväkotien arkea. Osa lapsista jää ohjatun toiminnan ulkopuolelle ja vaille terveellistä lounasta. Rajoitus sekoittaa päiväkotien rytmiä ja hankaloittaa ryhmien toimintaa. Odotamme nyt, että Sipilän hallitus kohdentaa budjettiriihessä investointeja työttömien lapsiin. Perukaa tehty huono päätös!, vaatii Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

– Lapsiin investointi on vaikuttavaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Maksuton kokoaikainen varhaiskasvatus olisi Suomelta uudistus, joka on sosiaalisesti kestävä ja tasa-arvoinen. Varhaiskasvatus tasoittaa parhaiten kaikkien lasten tietä kouluun ja myöhemmin työelämään vanhempien varallisuudesta ja työtilanteesta riippumatta, sanoo Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja, kansanedustaja Satu Taavitsainen.

– Suomen perustuslakiin on lisättävä kaikkien lasten oikeus maksuttomaan kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, aivan kuten siinä on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, päättävät Taavitsainen ja Haapakoski.

Työttömien Keskusjärjestö ry (ent. TVY ry) on puolueeton työttömien edunvalvontajärjestö, joka tekee aloitteita työttömien oikeuksien turvaamiseksi ja työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi sekä ottaa kantaa, keskustelee ja vaikuttaa työttömien etuja koskevaan päätöksentekoon.

 

Lisätiedot:

Jukka Haapakoski

Työttömien Keskusjärjestö ry:n toiminnanjohtaja

Puh. 050 577 2580

 

Satu Taavitsainen

Kansanedustaja (sd.)

Työttömien Keskusjärjestö ry:n puheenjohtaja

Puh. 0440905546

 

Tiedotteen välitti,

Merja Pulliainen

Kansanedustaja Satu Taavitsaisen eduskunta-avustaja

Puh. 050 3061120

merja.pulliainen@eduskunta.fi

OM 18/41/2016 Ulosottoon liittyvien kannustinloukkujen purkaminen

 

Työttömien Keskusjärjestö kiittää mahdollisuudesta lausua ulosottoon liittyvien kannustinloukkujen purkamisesta. Hallitus on käynnistänyt tärkeän selvityksen. Ulosoton piirissä todettiin olevan yli 40 000 työtöntä.  Jos halutaan nostaa työllisyysastetta pohjoismaiselle tasolle, tämän ryhmän kannustinongelmiin tulee puuttua. On muutoinkin kansalaisten etu, että ulosottovelan määrää vähennetään, koska kohtuuttomaksi kasvaneet ulosottovelat vähentävät ostovoimaa ja työnteon kannustavuutta.

Työttömien Keskusjärjestö kannattaa esitettyjä muutoksia. Esityksen mukaan yli 258 päivää työttömänä olleelle ulosottovelalliselle myönnettäisiin oikeus saamaan lykkäystä palkan ulosmittaukseen, jos he työllistyessään ovat tulorajaulosmittauksen piirissä. Lykkäys kestäisi puolet työsuhteen pituudesta, mutta enintään 6 kk.

Lisäksi ehdotetaan, että työvälineisiin rinnastettavien esineiden ulosmittauksesta erotettaisiin 5000 euron tai erityisistä syistä enintään 7 000 euron arvosta omaisuutta. Tällä 2 000 euron korotuksella on ulosottovelallisen mahdollista nykyistä paremmin esimerkiksi säilyttää henkilöauto, jos se on työllistymisen kannalta edellytys.

Yllä mainitut esitykset parantavat työllistymisen kannustavuutta, mutteivat ratkaise työllistymisen efektiivisen marginaaliveroasteen kannustinongelmaa.

Työttömien Keskusjärjestö pitää hyvänä, että selvitettiin suojaosuuden korottamista, mutta on pettynyt siihen, ettei suojaosaa koroteta siten, että työnteko olisi aina kannattavaa. Perusteluissa hyvin tuotiin esille, että suojaosan korottaminen siirtää efektiivisen marginaaliveroasteongelmaa korkeammille tulotasoille matalapalkkatyöstä, joka ei täytä kunnolla minimityöehtosopimuksia. Tästä syystä on tärkeää, että progressiivisen ulosottojärjestelmän mallia työstetään jatkossa sellaiseksi, johon ei synny kannustavuuden epäjatkuvuuskohtaa (katso s. 29). Periaatteena täytyy olla, että työnteko on aina kannattavaa. Tämä on myös velansaajan etu, että ihmiset ovat töissä ja siten voivat maksaa ulosottovelkansa.

Työttömien Keskusjärjestö ihmettelee, miksi selvitys oli niin rajallinen – siinä ei käsitelty esim. ulosottovelan korkokustannuksia. Velan lakisääteistä korkoa täytyy madaltaa, koska velan perimisen korkokulut ovat suhteettoman korkeat esim. suhteutettuna pankkien perimiin lainakorkoihin. Ylisuuret korot luovat keinotekoisen markkinan perintäyhtiöille. Korkojen ja alkuperäisen velan hintaan täytyy löytyä jokin kohtuullistamismomentti. Usein on niin, että korkokulut ovat huomattavasti korkeammat kuin perittävä velka, kun on kysymys monista pienistä veloista syntynyt ulosottovelka. Perittävissä maksuissa pääomavelka ja siitä perityt korot täytyy erottaa siten, että ulosottomaksut lyhentävät ensin velkaa, ja vasta kun velka on maksettu kokonaisesti, pääomasta perityt korkomaksut lyhennetään ulosotossa.

Lisäksi Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistyksen edustajat kertovat siitä, että kulutusluottojen perimismaksut ovat nousseet käsittämättömiin suhteisiin. Näihin ns. ”pikavippifirmojen” perimiskulujen ehtoihin täytyy määritellä lakisääteinen kohtuus.

 

Työttömien Keskusjärjestö ry:n puolesta,

Toiminnanjohtaja,

Työttömien Keskusjärjestö ry
Jukka Haapakoski
jukka.haapakoski@tyottomat.fi
050 577 2580

Työttömien Keskusjärjestö ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta, OKM/32/010/2017

 

Työttömien Keskusjärjestö ry kiittää pyynnöstä lausua asiakasmaksujen muuttamisesta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 § ehdotetaan muutettavan siten, että kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun pienituloisuusraja kasvaa ja toisesta lapsesta perittävää maksua alennetaan. Etenkin yksinhuoltajien kannustimet hakeutua töihin kasvavat, kun kunnallisen päivähoidon asiakasmaksut vähenevät.

Työttömien Keskusjärjestö ry pitää hallituksen esitystä oikean suuntaisena, koska pienituloiset perheet käyttävät keski- ja suurituloisia perheitä vähemmän varhaiskasvatusta. Kuten esityksessä todetaan, varhaiskasvatuksella on todettuja myönteisiä vaikutuksia lasten kehitykseen. On siksi viisasta alentaa varhaiskasvatuksen perheille koituvia kustannuksia, jottei varhaiskasvatukseen osallistuminen ole perheille taloudellisesti niin merkittävä kysymys, kuin se on nyt.

Esityksen perusteluissa keskitytään kannustinongelmaan puhtaasti lyhytaikaisena taloudellisena kysymyksenä. Työllistyminen kannattaa muistakin, kuin lyhytaikaisista taloudellisista syistä, vaikka käytettävissä olevat rahat eivät lisääntyisi, kun työllistytään. Työstä kertyy eläkettä. Työssä kehittynyt osaaminen ja saadut ihmissuhdeverkostot vaikuttavat jatkotyöllistymiseen. Eli työttömät työnhakijat hakevat töitä vaikkei se aina lyhytaikaisesti olisikaan taloudellisesti kovin kannattavaa. Hakeutumista varhaiskasvatukseen pohditaan myös lapsen oman kehittymistarpeen näkökulmasta. Lapsen omat kyvyt, ihmissuhdetaidot ja verkostot kehittyvät varhaiskasvatuksessa.

Työttömien Keskusjärjestön mielestä kaikille lapsille tulee turvata maksuton oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Tämä muutos täytyy tehdä suoraan Perustustuslain 16 §. Siten saataisiin parhaiten tasoitettua tietä kouluun ja jatkossa työelämään kaikille lapsille vanhempien varallisuudesta tai työllisyystilanteesta huolimatta. Hallitus leikkasi subjektiivista päivähoito-oikeutta työttömille perheille. Tämä on heikentänyt työttömien perheiden lasten yhdenvertaisuutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

 

Työttömien Keskusjärjestö ry:n puolesta,
Toiminnanjohtaja,

Työttömien Keskusjärjestö ry
Jukka Haapakoski